صفحه اصلی          قوانین آموزشی          تقویم آموزشی          سایتهای مرتبط          نظرها و پیشنهادها          ارتباط با ما

عنواننیمسال اولنیمسال دومنیمسال تابستان
انتخاب واحد
از 99/6/10 تا 99/6/13
از 99/11/19 تا 99/11/20
از تا
انتخاب واحد با تاخیر
از 99/06/13 تا 99/06/15
از 99/11/20 تا 99/11/21
از تا
شروع کلاس ها
از 99/06/15 تا 99/10/16
از 99/11/25 تا 00/3/13
از تا
حذف و اضافه
از 99/7/01 تا 99/07/03
از 99/11/23 تا 99/11/23
از تا
ارزشیابی اساتید
از 99/10/10 تا 99/10/20
از 400/2/10 تا 400/3/20
از تا
پایان کلاس ها
از 99/10/10 تا
از 400/3/10 تا
از تا
امتحانات پایانی نیمس
از 99/10/21 تا 99/11/3
از 400/3/17 تا 400/3/31
از تا