صفحه اصلی          قوانین آموزشی          تقویم آموزشی          سایتهای مرتبط          نظرها و پیشنهادها          ارتباط با ما

عنواننیمسال اولنیمسال دومنیمسال تابستان
انتخاب واحد
از 24/06/97 تا 31/06/97
از 13/11/97 تا 15/11/97
از تا
انتخاب واحد با تاخیر
از 97/7/4 تا 97/7/5
از 20/11/97 تا 21/11/97
از تا
شروع کلاسها
از 1/07/97 تا 7/10/97
از 20/11/97 تا 10/3/98
از تا
حذف واضافه ترمیم درو
از 3/7/97 تا 3/7/97
از 21/11/97 تا 21/11/97
از تا
پایان مهلت حذف اضطرا
از تا
از تا
از تا
ارزیابی اساتید از طر
از 15/09/97 تا 15/10/97
از 8/2/98 تا 9/3/98
از تا
پایان کلاس ها
از 7/10/97 تا
از 13/3/98 تا
از تا
امتحانات پایان نیم س
از 15/10/97 تا 2/11/97
از 19/3/98 تا 3/4/98
از تا