صفحه اصلی          قوانین آموزشی          تقویم آموزشی          سایتهای مرتبط          نظرها و پیشنهادها          ارتباط با ما

عنواننیمسال اولنیمسال دومنیمسال تابستان
انتخاب واحد
از 98/6/26 تا 98/6/31
از 98/11/12 تا 98/11/16
از تا
انتخاب واحد با تاخیر
از 98/7/2 تا 98/7/3
از 98/11/19 تا 98/11/20
از تا
شروع کلاس ها
از 98/7/1 تا 98/10/16
از 98/11/19 تا 99/3/13
از تا
حذف و اضافه
از 98/7/6 تا 98/6/7
از 98/11/26 تا 98/11/26
از تا
پایان مهلت حذف اضطرا
از 98/10/4 تا
از 99/3/7 تا
از تا
ارزشیابی اساتید
از 98/10/20 تا 98/10/10
از 99/2/20 تا 99/3/10
از تا
پایان کلاس ها
از 98/10/16 تا
از 99//3/10 تا
از تا
امتحانات پایانی نیمس
از 98/10/21 تا 98/11/3
از 99/3/17 تا 99/3/31
از تا